Καλέστε μας τώρα στο 210 86 51 701

28 Jan 2014

Υπηρεσίες σε Συνεργασία με Εξωτερικούς Συνεργάτες

Προκειμένου να παρέχουμε ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, παρέχοντας στο πελατολόγιο μας την πλήρη κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου μίας επιχείρησης, καθώς και σχετικών αναγκών του ιδιώτη, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες μπορούμε να παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες :

1. Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Η Τεχνολογιστική μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων σε Επενδυτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Αναπτυξιακός νόμος , ΕΣΠΑ, κλπ) , καθώς και την επιδότησή τους.
Όταν μια επιχείρηση , μας δηλώσει την θέλησή για ένταξή της σε επιδοτούμενα προγράμματα:
Καταγράφονται οι ανάγκες της
Μελετούνται διεξοδικά τα προγράμματα επιδοτήσεων που είναι σε ισχύ και ελέγχονται οι δυνατότητες ένταξής της σε κάποιο ή κάποια από αυτά.
Γίνεται η σύνταξη και υποβολή του φακέλου επιδότησης .
Παρακολουθείται όλη η πορεία της επιδότησης , είσπραξης και εκταμίευσης με παράλληλη ενημέρωση του πελάτη.
Ενημερωθείτε τώρα , μέσω του site μας (Επίκαιρα/ Επιδοτούμενα Προγράμματα) για τα προγράμματα που είναι σε ισχύ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210. 86 51 701 για να σας ενημερώσουμε σχετικά.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα προγράμματα που μπαίνουν σε ισχύ , εγγραφείτε τώρα στο Newsletter μας.

 

2. Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η Τεχνολογιστική μέσω εξειδικευμένων συνεργατών,
δύναται να αναλάβει και να ολοκληρώσει τις παρακάτω εργασίες :
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

5. Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

Αν θέλετε να ιδρύσετε μια επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος ή αν είστε στη διαδικασία μεταβίβασης επιχείρησης σε λειτουργία και απαιτείται η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας της, καθώς και για κάθε σχετική εργασία, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 210 86 51 701.

Συνεργάτης μας θα επισκεφτεί άμεσα το χώρο σας, θα ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την έκδοση άδειας και στη συνέχεια θα αναλάβει την έκδοση ή την αντικατάσταση της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

 

3. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτήρια άνω των 50 τ.μ. (εξαιρούνται κτήρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις :

α) Για αγοραπωλησία κτηρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτηρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτηρίου.

β) Για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτηρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των 50 τ.μ. που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Αναφέρεται ότι οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφό του προς επίδειξη και επιβεβαίωση.

Η διάρκεια ισχύος του ΠΕA είναι δέκα έτη. Εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ. Με αυτό, τα κτήρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η).

Η έκδοση ΠΕΑ αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη.

Η Τεχνολογιστική μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη, αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ για λογαριασμό σας.


4.  Υπηρεσίες ενδοομιλικών συναλλαγών

Η υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με συνδεδεμένα πρόσωπα (είτε διασυνοριακές συναλλαγές, είτε εγχώριες συναλλαγές). Πρακτικά, η εν λόγω υποχρέωση αφορά σε δύο κύριες ενέργειες από πλευράς επιχειρήσεων: α) την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και β) την  κατάρτιση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ).

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και τυχόν υποκαταστήματα, την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που εφαρμόζεται για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Προσέγγιση Υλοποίησης:

Α) Καταγραφή και επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρεία. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:

•    την οργανωτική, νομική και λειτουργική δομή της εταιρείας
•    τα οικονομικά της στοιχεία
•    την ακολουθούμενη στρατηγική της
•    τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
•    την ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική (εφόσον υπάρχει)
•    τον προσδιορισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών και
•    στοιχεία για τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία.

Β) Κατηγοριοποίηση των συναλλαγών. Οι συναλλαγές, αναλόγως τη φύση τους, μπορεί να διακρίνονται σε: Πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, δικαιώματα, σήματα, λοιπά άυλα, αμοιβές διανομής, marketing και διαφήμισης, διοικητική υποστήριξη, χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τεχνική υποστήριξη, εκμίσθωση, αποθήκευση, έρευνα και ανάπτυξη, λοιπές υπηρεσίες, κατανομή δαπανών και λοιπά.

Γ) Προσδιορισμός και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης, όπως έχουν υιοθετηθεί από τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, διακρίνονται σε:

•    Παραδοσιακές ή κλασσικές μεθόδους
•    Συναλλακτικές μεθόδους (Μη παραδοσιακές)
Ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθόδου επιτυγχάνεται προβαίνοντας στις εξής ενέργειες:
•    επισκόπηση των εσωτερικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρείας
•    αναζήτηση των εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων
•    συγκριτική & λειτουργική ανάλυση συναλλαγών που περιλαμβάνει λειτουργικές δομές και ρίσκα που αναλαμβάνονται στις συναλλαγές κ.ο.κ
•    ανάλυση και έλεγχο προσδιορισμού εύρους τιμών (π.χ. περιθωρίου κέρδους) και
•    τυχόν αναζήτηση εξωτερικών στοιχείων από βάση δεδομένων - τράπεζα πληροφοριών.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την οποιαδήποτε διευκρίνιση για τις υπηρεσίες αυτές, μπορείτε να το κάνετε είτε τηλεφωνικά στο 210-8651701 είτε γραπτώς πατώντας εδώ.

small-question-sign

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε άμεσα "οικονομική προσφορά συνεργασίας" καλέστε μας στο 210-8651701 ή πατήστε στο banner που ακολουθεί.

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm

Read 6808 times
banner-epixirisewn
 
banner-idioton-texnologistiki
 
theste-ena-erwthma
banner-services3-1-70pxl
 
banner-services3-2-70pxl
 
banner-services3-3-70pxl
 
banner-services3-4-70pxl
 
banner-services3-5-70pxl
 
banner-services3-6-70pxl
 
banner-services3-7-70pxl

newsletter3 8

 

 

  1. Η ΑΠΟΨΗ
  2. ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 86 51 701
EMAIL: info@texnologistiki.com

ΕΔΡΑ: 
Πατησίων 206, 112 56 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Μάγερ 32, 104 38 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:
Καλογρέζας 11, 152 32 Χαλάνδρι
F: 210 68 14 884

JoomShaper
Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας συμπληρώστε:

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
1000 characters left
Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Έχετε επιχείρηση», διαγράφονται εντός 30 ημερών από την λήψη της.