Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής και στους 2 γονείς η μείωση του φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο Ε. 2103, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ στις 18-5-2021 με θέμα ”Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) – Μείωση φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε. 2103 πατήστε εδώ.