Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που καταγράφονται στην παράγραφο 1, άρθρο 2 της 11/3/20 ΠΝΠ, εκπίπτει 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, για καταβολές από 30/3/20 έως και 30/4/20, εφόσον αυτές καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Το ίδιο ισχύει και για οφειλές που είναι σε ρύθμιση ή σε τμηματική καταβολή.

Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.

Παρατήρησή μας : Επειδή η ΠΝΠ, δεν καταγράφει τον τρόπο χορήγησης της έκπτωσης, προτείνουμε η πληρωμή των ως άνω υποχρεώσεων να γίνεται εμπρόθεσμα, με το ολικό ποσό (χωρίς τον υπολογισμό έκπτωσης) και να είσαστε εν αναμονή του τρόπου βεβαίωσής της.

Για την διευκόλυνσή σας, ακολουθεί η παράγραφος 1, του άρθρου 2 της 11/3/20 ΠΝΠ.

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου».

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΝΠ της 30/3/20, μέρος Α’, άρθρο 1ο , σελίδα 1265, ΦΕΚ 75, θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Για να το δείτε, πατήστε εδώ.