Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Πλέον αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου (παραγράφου 1, άρθρο 27 ν. 4174/2013), είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, μέσω μεθοδολογίας εξεύρεσης αξιόπιστων αναλογιών ή σχέσεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία για την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχων, λαμβάνονται από τα δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου καθώς και από τρίτες πηγές.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Α.1008, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 88/27-1-2020, με θέμα «Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλη φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα».

Για να δείτε την Α.1008/2020, πατήστε εδώ.