Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημιουργείται νέο έντυπο για το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και επέρχονται μια σειρά από αλλαγές ως προς την υποχρέωση του εργοδότη ως προς το ΕΡΓΑΝΗ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. 22804/Δ1.7772 της 12/6/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Για να δείτε την απόφαση 22804/Δ1.7772/2020, πατήστε εδώ.