Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Τροποποιείται η απόφαση 1881/29.05.2020 η οποία αφορά τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα οποία λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, ως προς την λήψη μέτρων έναντι του Κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. 9418, της 23/6/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2498/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊ-ού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)”.

Για να δείτε την απόφαση 9418/2020, πατήστε εδώ.