Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας
Επήλθαν αλλαγές στην υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για επιχειρήσεις που έκλεισαν κατόπιν κρατικής εντολής.
Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι :

  1. Ορίζεται πλέον η ημερομηνία μετά την παράταση 10/4/2020 για την υποβολή της δήλωσης από τους εργοδότες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή.
  2. Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται έχει απαλειφθεί η λέξη «κύρια» για την επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει ΚΑΔ.
  3. Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται προστέθηκε η περίπτωση : i) μετά την τροποποίηση της με το ΦΕΚ 1038/26-3-2020 ως εξής: ότι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού – COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών,
  4. Γίνεται η διευκρίνιση ότι για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
  • Το έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται από τους ανωτέρω ακόμα και αν δεν απασχολούν προσωπικό ή δεν έχουν ενεργοποιημένο ΑΜΕ, μόνο ως προς τα πεδία που αφορούν την έκπτωση του ενοικίου της επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει ΚΑΔ (κύριας δραστηριότητας την 20.3.2020 ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος /των) ή προσωρινά απαγορευτεί με εντολή δημόσιας αρχής

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Η δημοσίευση προκύπτει από την απόφαση 13272/Δ1.4607/30-3-2020, του Υπ. Εργασίας με θέμα «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Για να δείτε την απόφαση 13272/Δ1.4607, πατήστε εδώ.