Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Από 30/4/2020 μέχρι και 31/5/2020, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που είτε έχουν ανασταλεί είτε έχουν πληγεί δραστικά, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία του κάθε αξιογράφου.

Τα ως άνω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο 2020.

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών δύναται να ρυθμιστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει αξιόγραφα και δεν ανήκουν στους ως άνω ΚΑΔ, δύναται να ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό υπολογίζεται με βάσει τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ.   

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της κρίσης από την πανδημία του Κορωνοϊου.

Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.

Αντίστοιχα με απόφαση που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας.

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΝΠ της 30/3/20, μέρος Α’, άρθρο 2ο , σελίδές 1265-1266, ΦΕΚ 75, θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Για να το δείτε, πατήστε εδώ.