Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Ο ΕΦΚΑ έχει αναρτήσει ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις, σχετικά με το θέμα του αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για ασφαλισμένους μη μισθωτούς.

Δείτε παρακάτω τις ερωτήσεις – απαντήσεις.

 1. Σε ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων χορηγείται διαδικτυακά το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας;

Η νέα υπηρεσία στην πρώτη της εφαρμογή απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοτελώς απασχολούμενους και Αγρότες) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους στον e ΕΦΚΑ και στους πρώην φορείς.

 1. Που υποβάλλεται το αίτημα για χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Το αίτημα υποβάλλεται διαδικτυακά

 • μέσω του ιστότοπου του Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) -> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους -> Μη Μισθωτών -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες) ή
 • μέσω του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου –> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης –> Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

  3. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας χορηγείται άμεσα ή απαιτείται χρόνος αναμονής;

Όταν από τους αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις τότε αυτό χορηγείται άμεσα.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις το ΑΑΕ θα χορηγηθεί αμέσως μετά την εξόφληση ή τη ρύθμιση των οφειλών.

 1. Ζητώ να μου χορηγηθεί Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και το σύστημα μου χορηγεί Ενημερωτικό σημείωμα, γιατί;

Το Ενημερωτικό σημείωμα χορηγείται στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τον λόγο απόρριψης χορήγησης αυτού, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του.
Ειδικότερα, αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα που εκδίδεται υπάρχει το μήνυμα: «Έκδοση Ενημερότητας κατόπιν προσέλευσης με ραντεβού (μόνο για την πρώτη φορά, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31-12-2016)» οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέρχονται, για μια φορά, στην αρμόδια υπηρεσία προς έλεγχο των οφειλών τους. Εφόσον εξοφληθούν ή ρυθμισθούν οι οφειλόμενες εισφορές, εφεξής το ΑΑΕ θα μπορεί να χορηγείται διαδικτυακά.

 1. Ποιοι έλεγχοι διενεργούνται για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απαιτείται ο ασφαλισμένος:
α) να μην οφείλει τρέχουσες εισφορές
β) να μην έχει οφειλές στο ΚΕΑΟ ή να τις έχει ρυθμίσει και να τηρεί τους όρους της ρύθμισης
γ) να μην έχει οφειλές στη βάση συμψηφισμών με επιστροφές φόρου ή ΦΠΑ
δ) να μην έχει οφειλές στα πληροφοριακά συστήματα π. ΟΑΕΕ και π. ΟΓΑ
Επιπλέον ελέγχεται η ύπαρξη απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.
Αν ο ασφαλισμένος είναι και εργοδότης για τον έλεγχο της ασφαλιστικής του ενημερότητας στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να ζητείται ΑΑΕ Εργοδότη.

 1. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να εκδώσω ΑΑΕ;

Η νέα υπηρεσία είναι φιλική προς τον χρήστη. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1
α) Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και στη συνέχεια επιλέξτε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους -> Μη Μισθωτών -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).
Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε του κωδικούς του TAXIS και το ΑΜΚΑ για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σας.
Ή εναλλακτικά
β) Μέσω του Ατομικού σας Λογαριασμού, επιλέγετε, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης –> Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ –> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Βήμα 2 – Εμφανίζεται η φόρμα της Αίτησης όπου είναι προ – συμπληρωμένα τα στοιχεία σας.
Βήμα 3- Ελέγξτε τα προσωπικά στοιχεία σας και επιλέξτε τα παραπάνω στοιχεία είναι σωστά και την ένδειξη ΕΠΟΜΕΝΟ. Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων θα πρέπει να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβολή ή/και την επικαιροποίηση τους σε οποιοδήποτε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ.
Βήμα 4 – Ακολουθεί οθόνη όπου συμπληρώνεται το e-mail σας, το σκοπό χορήγησης του ΑΑΕ, και επιλέγετε –>ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ.
Βήμα 5 -.Το σύστημα θα διενεργήσει έλεγχο σχετικά με το εάν έχετε τις προϋποθέσεις χορήγησης ΑΑΕ και επιλέγοντας –> ΕΚΤΥΠΩΣΗ θα εκδοθεί το αιτούμενο ΑΑΕ ή Ενημερωτικό Σημείωμα εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης.

 1. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για συγκεκριμένο σκοπό;

Το κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται για ένα σκοπό και μπορεί να προσκομιστεί σε μια μόνο συναλλαγή.
Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών εκδίδονται ισάριθμα αποδεικτικά.

 1. Για ποιους σκοπούς εκδίδεται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;
  α) Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3000 € ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση,
  β) Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6000 €,
  γ) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων,
  δ) Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,
  ε) Για την απόκτηση Αθλητή,
  στ) Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτ/των, σκαφών κλπ
  ζ) Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία και θεώρηση έγκριση μελετών κλπ
  η) Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας,
  θ) Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου,
  ι) Για πώληση ΔΧ αυτ/του.
 2. Για την έκδοση ΑΑΕ είναι απαραίτητη η πλήρης εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών;

Πλήρης εξόφληση των οφειλών απαιτείται στις περιπτώσεις:

 • Μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας,
 • Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου,
 • Για πώληση ΔΧ αυτ/του
  Στις λοιπές περιπτώσεις το ΑΑΕ χορηγείται μετά από εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών

  10. Ποια θα είναι η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού;

Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων και η χρονική διάρκεια ισχύος του αναγράφεται σ’ αυτό.
Ειδικότερα η διάρκεια ισχύος είναι δύο (2) μήνες εφόσον υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης και έξι (6) μήνες εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές.

 1. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος και απασχολώ προσωπικό. Πρέπει να ζητήσω Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και για τις εργοδοτικές μου εισφορές;

Κατά την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ελέγχεται και το Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ. Αν είστε απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών, στο ΑΑΕ που εκδίδεται αναγράφεται σχετικό μήνυμα και ο αιτών πρέπει να προσκομίσει και Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εργοδότη.

Δείτε το link του ΕΦΚΑ, με τις ερωτήσεις – απαντήσεις, πατώντας εδώ.