Εργατικά - Ασφαλιστικά

Από το Υπ. Εργασίας εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:

«Αθήνα, //2021
Αρ. Πρωτ.: οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131516442, 2131516447
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29, T.K.: 105 59

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ.4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την τηλεργασία

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 79 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 (Α 101).
 2. Το άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
 3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.
 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119)
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121)
 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
 7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)
 8. Την έκθεση με αντικείμενο: «Προσδιορισμός Αποζημίωσης Τηλεργασίας» της εταιρείας PWC, ημερομηνίας … 16 Νοεμβρίου 2021, που παραδόθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμό πρωτοκόλλου …
 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ή σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την αριθμ. οικ…. εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου).

Αποφασίζουμε

 1. Το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:
  α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των 13 ευρώ.
  β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ.
  γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.
  Το ποσό της περ. β δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
  Το ποσό της περ. γ δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.
  Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα (λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ.), καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.
 2. Η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.
 3. Η ισχύς αυτής της Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ»

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων