Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από την γραπτή απάντηση που λάβαμε από την Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για την ασφάλιση του εργάτη γης, προκύπτουν τα παρακάτω:
• Οι γεωργικοί εργάτες γης, που δεν παρέχουν την εργασία τους με ελεύθερη επιλογή….. συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
• Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ τα σχετικά έντυπα (Ε3, Ε4, κλπ).
• Οι ρυθμίσεις περί εργοσήμου, δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.
• Για τους εργάτες γης ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο ΕΡΓΑΝΗ, το ωράριο εργασίας του αντίστοιχου εργαζόμενου.
• Τα σχετικά έντυπα που προβλέπονται κατατίθενται στον ΟΑΕΔ και στην περίπτωση του εργάτη γης.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε το γραπτό ερώτημα που καταθέσαμε στο Υπ. Εργασίας, τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πατήστε εδώ.


Για να δείτε, την γραπτή απάντηση, που λάβαμε από το Υπ. Εργασίας, τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πατήστε εδώ.