Σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από τον Νόμο 4919/2022, παρ. 3, άρθρο 22 και από το έγγραφο 95207/05-10-2022, του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα στοιχεία της εταιρείας μας έχουν ως εξής:

  • Νομική μορφή : Ε.Π.Ε.
  • Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε
  • Έδρα: Πατησίων 206 Αθήνα, Τ.Κ. 11256
  • Αριθμός ΓΕΜΗ: 069807703000