Φ.Π.Α.λογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση Α 1104/2020, που αφορά την διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α1104/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1895/ 18/5/2020 με θέμα ‘‘ Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./13/3424/24-2-2020 απόφασης κατανομής δεκατεσσάρων (14) ατόμων ως τακτικού προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄1895/ 18/5/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων