Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.λογιστικές υπηρεσίες | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ – Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ :

Σύμφωνα με  εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δόθηκαν απαντήσεις, διευκρινήσεις σε μια σειρά από θέματα που αφορούν την διασύνδεση.

Σας επισημαίνουμε μερικά εξ αυτών:

  1. Σε περίπτωση που επιχείρηση δεχτεί πληρωμές σε μη διασυνδεμένο Μέσο Πληρωμών για συναλλαγές για τις οποίες έχει υποχρέωση διασύνδεσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) αν τηρεί απλογραφικά ή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
  1. Σε περιπτώσεις διανομής έτοιμου φαγητού ή έκδοσης παραστατικού κατά το σερβίρισμα διενεργείται προφόρτωση στο Μέσο Πληρωμών των δεδομένων των παραστατικών που έχουν ήδη εκδοθεί. Εφόσον τα εκδοθέντα στοιχεία προφορτωθούν στο Μέσο Πληρωμών, αυτό έχει τη δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές (π.χ. χρήση διαφορετικών καρτών) εξόφλησης για κάθε ένα από τα προφορτωμένα παραστατικά. Αν εν τέλει ο πελάτης επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο μετρητοίς (εφόσον η επιχείρηση έχει τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις διασύνδεσης) δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια δεδομένου ότι το Μέσο Πληρωμών καταχωρεί τα στοιχεία του παραστατικού και τα έχει διαθέσιμα προς χρήση για είκοσι τέσσερις (24) ώρες και στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία απορρίπτονται αυτοματοποιημένα.
  1. Ερώτηση: Επιχείρηση με μεικτές συναλλαγές (χονδρικές και λιανικές κλπ.) έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει όλα τα τερματικά POS που διαθέτει με το Ταμειακό της Σύστημα, για το σύνολο των συναλλαγών της;

Απάντηση: Όχι, έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει τα τερματικά POS που θα επιλέξει, για τις συναλλαγές λιανικής για τις οποίες έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ ή για τις οποίες χρησιμοποιεί ΦΗΜ παρά το ότι δεν έχει υποχρέωση.

Δεν έχει την υποχρέωση να διασυνδέσει αποκλειστικά και μόνο τα τερματικά POS μέσω των οποίων ολοκληρώνονται:

– συναλλαγές χονδρικής ή  συναλλαγές που απαλλάσσονται από την χρήση ΦΗΜ, εφόσον δεν κάνει χρήση ΦΗΜ για τη διενέργεια των συναλλαγών αυτών.

        4.    Ερώτηση: Επιχείρηση έχει περισσότερους του ενός ΦΗΜ και ένα ή περισσότερα τερματικά POS. Πρέπει όλοι οι ΦΗΜ να διασυνδεθούν με το/τα τερματικά POS;

              Απάντηση: Όχι, καθώς υφίσταται υποχρέωση διασύνδεσης όλων των τερματικών POS με κάποιον ή κάποιους εκ των ΦΗΜ. ΦΗΜ που δεν έχουν διασυνδεθεί με κάποιο εκ των τερματικών POS δύναται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές μετρητοίς.

  1. Ερώτηση: Επιχείρηση μπορεί να διασυνδέσει περισσότερα του ενός POS σε ένα ΦΗΜ;

Απάντηση: Ναι μπορεί να διασυνδέσει περισσότερα του ενός POS σε ένα ΦΗΜ. Οι συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές επιτρέπουν τη δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τριών (3) τερματικών POS σε έναν ΦΗΜ εφόσον φυσικά το επιθυμεί η επιχείρηση.

  1. Ερώτηση: Υπάρχει υποχρέωση διασύνδεσης για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (e-commerce συναλλαγές), καθώς και για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτόματων τερματικών Πληρωμών (unattended POS);

Απάντηση: Όχι, οι παραπάνω συναλλαγές εξαιρούνται της διασύνδεσης.

  1. Ερώτηση: Μπορούν τα ποσά Πληρωμών στις συναλλαγές POS να είναι μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική αξία του παραστατικού ή των παραστατικών που σχετίζονται;

Απάντηση: Όχι. Εξαιρείται η περίπτωση που το επιπλέον ποσό αφορά σε φιλοδώρημα το οποίο καταχωρείται διακριτά στο τερματικό POS. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η αξία του ποσού πληρωμής είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του παραστατικού η συναλλαγή ολοκληρώνεται κανονικά.

  1. Ερώτηση: Επιχείρηση εστίασης που δεν χρησιμοποιεί σύστημα ανοιχτών τραπεζιών αλλά εκδίδει απευθείας απόδειξη κατά το σερβίρισμα, χρειάζεται να ζητά από τον πελάτη να υποδείξει εκ των προτέρων τον τρόπο εξόφλησης (μετρητά ή κάρτα), και, στην περίπτωση πληρωμών με κάρτα, να ζητά άμεση εξόφληση από αυτόν, διότι διαφορετικά δεν θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει;

Απάντηση: Όχι. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν χρειάζεται να διαταράξει τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της και να παραβιάσει την υποχρέωσή της για έκδοση απόδειξης με κάθε σερβίρισμα. Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

– Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί από τον ΦΗΜ η σχετική απόδειξη και η επιχείρηση δεν γνωρίζει τον τρόπο εξόφλησης, τότε τα εκδοθέντα στοιχεία προφορτώνoνται στο τερματικό POS.

– Το τερματικό έχει τη δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές (π.χ. χρήση διαφορετικών καρτών) εξόφλησης για κάθε μία από τις προφορτωμένες αποδείξεις.

– Αν τελικά ο πελάτης πληρώσει μετρητοίς, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για τις αποδείξεις που έχει ήδη προφορτώσει.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ :

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε.2044/2024, της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων περί της υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) των οντοτήτων με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ» , πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων