Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στη ρύθμιση, δύναται να υπάγονται και οι βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ και στη συνέχεια απωλέσθη, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση Α. 1127/2021 (Β’ 2362).

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 2142/8-7-2021, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ με θέμα ”Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362)”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 2142/8-7-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων