Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Απόφαση της ΑΑΔΕ, δίνει τη δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η τροποποίηση του ΚΑΔ γίνεται δεκτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν ως δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση της ΑΑΔΕ Ε.2048/2020, με θέμα “Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84)”.

Για να δείτε την απόφαση της ΑΑΔΕ Ε.2048/2020, πατήστε εδώ.