Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Η μία προκήρυξη αφορά τη “Γενική Επιχειρηματικότητα” και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Η άλλη προκήρυξη αφορά “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις” και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η προκήρυξη “Γενική Επιχειρηματικότητα” προκύπτει από την απόφαση με αριθμ. 90573, της 1-9-2020, με θέμα “Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3640/1-9-2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ 3640, πατήστε εδώ.

Η προκήρυξη “Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” προκύπτει από την απόφαση με αριθμ. 90574, της 1-9-2020, με θέμα “Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του α.ν. 4399/2016”, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3641/1-9-2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ 3641, πατήστε εδώ.