Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων .

Επιλέξιμες νομικές μορφές: Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Σύλλογοι, Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο όπως ενημερωνόμαστε από μία από τις λογιστικες εταιρειες αθηνα την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης :

  • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση: Μια ανά ΑΦΜ.

Ποσό χρηματοδότησης: Το πρόγραμμα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ποσοστού 50% των εξόδων της επιχείρησης της χρήσης – έτους 2019. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης  είναι τα 10.000,00 ευρώ και μέγιστο τα 200.000,00€.

Πως προκύπτει το ποσό της επιχορήγησης:

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης , των αγορών Α’ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης προκύπτει από το 50% στο άθροισμα των  δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.

Ενώ σε ΑΜΚΕ, συλλόγους/, σωματεία καθώς και Ιδρύματα, προκύπτει από το 50% στο άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του δηλωθέντος ποσού του πεδίου “Σύνολο Εξόδων” του Πίνακα 2Δ “Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων” του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019) . Στα ως άνω έξοδα δεν υπολογίζεται ποσό που  έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό ως “Ανέγερση ακινήτων”.

Αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 200.000,00 ευρώ, η αναλογούσα χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 200.000,00 ευρώ, ενώ αντίστοιχα αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 10.000,00 ευρώ, δεν είναι επιτρεπτή  η συμμετοχή στη Δράση.

Στο πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθούν οι κάτωθι ΚΑΔ:  

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

82.30 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

93.29.2 (Εξαιρουμένων των 93.29.21.04, 93.29.22, 93.29.29) Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις  

Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  

Έναρξη υποβολής 28/1/2021 και ώρα 13:00

Λήξη υποβολής 5/3/2021 και ώρα 15:00

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων