Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης εξωτερικος συνεργατης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 13/5/2020, αποφασίστηκε επίσημα η παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, ως αποτέλεσμα της επέκτασης ισχύος των μέτρων στήριξης για τον μήνα Μάιο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α. 1108, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1822 της 13/5/2020, με θέμα “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α ́ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1822/2020, πατήστε εδώ.