Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ορίζεται  εκ νέου η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στις 3/3/2020 καθώς επίσης και η λήξη της προθεσμίας συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καταχωρήσει στην ως άνω πλατφόρμα τα στοιχεία τους, πρέπει να το κάνουν έως τη 1/5/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την απόφαση του Υπ. Οικονομικών 24963 ΕΞ 2020, της 28/2/2020, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), όπως ισχύει».

Για να δείτε την απόφαση του Υπ. Οικονομικών 24963/2020, πατήστε εδώ.