Επιδοτούμενα Προγράμματατεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Η επιδότηση για την εναρξη επιχειρησησ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Μέσω των επιδοτήσεων, η ελληνική κυβέρνηση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι επιδοτήσεις στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές της οικονομίας, με σκοπό να ενισχυθούν τομείς στρατηγικής σημασίας ή να αμβλυνθούν περιφερειακές ανισότητες.

Από που μπορεί να πάρει επιδότηση κάποιος για εναρξη επιχειρησησ

Υπάρχουν διάφορες πηγές από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να λάβει επιδότηση στην Ελλάδα:

 1. Εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων από διάφορα υπουργεία όπως το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας κτλ.
 2. Προγράμματα επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κ.α.
 3. Περιφερειακά επιδοτούμενα προγράμματα μέσω των Περιφερειών της χώρας ή άλλων τοπικών φορέων.
 4. Επιδοτήσεις από ιδιωτικά κεφάλαια (venture capitals, funds κτλ.) υπό μορφή επιχορηγήσεων ή ευνοϊκών δανείων.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις για να λάβουν επιδότηση ανάλογα με το πρόγραμμα.

Πόσο έυκολο ειναι να πάρει κάποιος επιδότηση για εναρξη επιχειρησησ

Η διαδικασία λήψης επιδότησης για έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες και εμπόδια:

 1. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για τη λήψη επιδοτήσεων λόγω των περιορισμένων κονδυλίων.
 2. Η γραφειοκρατία είναι μεγάλη καθώς απαιτείται τεκμηρίωση και πλήθος δικαιολογητικών που συχνά αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους.
 3. Τα κριτήρια επιλογής είναι αρκετά αυστηρά (π.χ. βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου, επαρκής τεχνογνωσία κ.α.).
 4. Οι εγκεκριμένες επιδοτήσεις συχνά καθυστερούν να καταβληθούν προκαλώντας προβλήματα ρευστότητας.

Παρ’όλες τις δυσκολίες η πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων του προγράμματος και η εμπιστοσύνη σε ένα έμπειρο γραφείο μπορούν να φέρουν τα κατάλληλα αποτελέσματα.

εναρξη επιχειρησησ

Ποιες μορφές εταιρείας υπάρχουν;

Στην Ελλάδα, οι κύριες μορφές εταιρειών που μπορεί να συστήσει κάποιος είναι:

 1. Ατομική επιχείρηση: Ανήκει και λειτουργεί από ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο ευθύνεται με όλη του την προσωπική περιουσία.
 2. Συνεταιρισμός: Ο συνεταιρισμός είναι μια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των μελών της και βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας.
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ): Οι ΚοινΣΕπ είναι ειδική μορφή συνεταιριστικής επιχείρησης με κοινωνικό χαρακτήρα.
 4. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ): Τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα συνιστούν εταιρεία, στην οποία ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.
 5. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ): Ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι (περιορισμένης ευθύνης) εταίροι.
 6. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): Ευθύνονται μόνο με την εταιρική τους περιουσία.
 7. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ): Η ΙΚΕ είναι μια νεότερη μορφή εταιρείας που εισήχθη το 2012 και έχει χαρακτηριστικά από διάφορες μορφές εταιρειών.
 8. Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ): Νομικό πρόσωπο με μετοχές. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους.

Τι πρέπει να προσέξει κάποιος στην εναρξη επιχειρησησ

Κατά την έναρξη μιας επιχείρησης, κάποια σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξει κανείς είναι:

 1. Να επιλέξει την κατάλληλη νομική μορφή (ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κτλ.) ανάλογα με τις ανάγκες του.
 2. Να μελετήσει την αγορά και να κάνει έρευνα βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 3. Να φροντίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 4. Να ετοιμάσει επιχειρηματικό πλάνο και μελέτη βιωσιμότητας.
 5. Να ξεκαθαρίσει τις χρηματοοικονομικές του ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης.
 6. Να επιλέξει σωστά την τοποθεσία και τους χώρους της επιχείρησης.
 7. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έναρξης.

Ποια τα πλεονεκτήματα όταν κανείς επιλέγει το καλύτερο λογιστικό γραφείο;

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα όταν κάποιος επιλέγει το καλύτερο λογιστικό γραφείο για την επιχείρησή του είναι:

 1. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματίες του κλάδου που γνωρίζουν σε βάθος τη φορολογική νομοθεσία.
 2. Αποφυγή λαθών και παραλείψεων σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά.
 3. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιβολής προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης.
 4. Διευκόλυνση στη λήψη επιχορηγήσεων και δανείων διότι υπάρχουν αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία.
 5. Καλύτερη παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και λήψη κατάλληλων αποφάσεων.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων