Επιδοτούμενα ΠρογράμματαΤεχνολογιστική | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/10/2020 (ώρα 13.00) και λήγει στις 6/11/2020 (ώρα 15.00)
Στόχος του προγράμματος είναι η δημόσια στήριξη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εντός της Αττικής, έτσι ώστε στην αγορά να υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000,00 ευρώ.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ποσοστού 50% των εξόδων που πραγματοποίησε η επιχείρηση το 2019. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 5.000,00 ευρώ και μέγιστο στα 50.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
• Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
• Παροχών σε εργαζομένους (πλην κάποιων εξαιρέσεων)
• Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής.
Η αίτηση ένταξης στην Δράση – χρηματοδότησης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.