Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Σχετικά με την υποχρέωση που έχουν τα Νομικά Πρόσωπα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σας ενημερώνουμε εκ νέου τα παρακάτω:

Τα Νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα, φέρουν την υποχρέωση να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τους και να χορηγούν τις πληροφορίες αυτές στα υπόχρεα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει αν περιέχουν κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνίας γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνονται με κάθε αναγκαίο στοιχείο για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. (Νόμος 4557/2018, άρθρο 20)

Το ειδικό αυτό μητρώο με ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου τηρείται πλήρως τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο στην έδρα της επιχείρησης.

Κατά την άποψή μας, για την συνδρομή της κατάρτισης του φακέλου για το ειδικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων ,η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί στον Νομικό της Σύμβουλο.

Σε κάθε περίπτωση στην έδρα της κάθε επιχείρησης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα προς τον έλεγχο τα νομιμοποιητικά έγγραφα που πιστοποιούν τα δεδομένα του φακέλου τεκμηρίωσης , καθώς και των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Επιπλέων θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης του υπ. 159477 ΕΞ 2022/1.11.2022 του υπ. Οικονομικών ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 διενεργείται έλεγχος, μέσω πρόσβασης στο Μητρώο ή επιτόπιος έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τον ελεγκτικό μηχανισμό της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ήτοι της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τη Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. μετά από έλεγχο των στοιχείων του Μητρώου, στο οποίο η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. έχει άμεση και πλήρη πρόσβαση ή κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και της παρούσας.
  2. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. συγκροτεί κλιμάκια ελέγχου και υποχρεούται να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με έντυπο που φέρει τον τίτλο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος διενέργειας του ελέγχου και η ημερομηνία της εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.
  3. Στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα το τηρούμενο στην έδρα τους ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, ιδίως όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν, υποστηρίζουν, ταυτοποιούν και αποδεικνύουν την ακρίβεια και την επάρκεια των καταχωρημένων στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους στο Μητρώο.

Συμπέρασμα:

  1. Ελέγξτε και επικυρώστε την ορθότητα στα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
  2. Συντάξτε σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο τον φάκελο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία, προκειμένου σε περίπτωση ελέγχου να μπορείτε να τον επιδείξετε.
  3. Ζητείστε την συνδρομή και επικύρωση του Νομικού σας Συμβούλου.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων