Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικό γραφείο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2022. Επίσης δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 357 της 4/1/2022, με θέμα “Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ B’3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”.

Για να δείτε την εγκύκλιο 357/4-1-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων