Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Πρόκειται για χρήματα που θα δοθούν σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά και απασχολούν έμμισθο προσωπικό έναν έως πεντακόσιους εργαζόμενους, τα οποία στην πλειοψηφία τους θα επιστραφούν ενώ ένα μέρος εξ αυτών δεν θα επιστραφεί.
Το ποσό – ποσοστό της προκαταβολής που θα επιστραφεί, δεν έχει οριστεί ακόμα.

Σε πρώτη φάση οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.
Για την χορήγησή της προκαταβολής, τίθενται μια σειρά από περιορισμοί.

Το ύψος της προκαταβολής για κάθε επιχείρηση θα υπολογιστεί, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Επίσης, το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται, από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Μια επιχείρηση για να λάβει την προκαταβολή, δεσμεύεται να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης – εργαζομένους της.
Η προκαταβολή θα επιστραφεί στα επόμενα πέντε χρόνια, με το πρώτο έτος να αποτελεί περίοδο χάριτος. Ενώ το επιτόκιο θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Οι επιχειρήσεις, που θα υποβάλουν σχετικό αίτημα, μέσω της πλατφόρμας, πρέπει να δηλώσουν τα κατωτέρω στοιχεία:

Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:
βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
  2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

  1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας λογιστικών βιβλίων και η τήρηση λογιστικών βιβλίων δηλώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.


Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
Επιπλέον των ως άνω, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία θα αντληθούν αυτόματα από το σύστημα, όπως λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΑΔΕ ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Όπως για παράδειγμα, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Να αναφέρουμε ότι, η υποβολή αίτησης από μια επιχείρηση, δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλεται στην πλατφόρμα έως την 10 Απριλίου 2020.

Η προκαταβολή, είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της, κλπ θέματα θα προσδιοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣ : Θεωρούμε ασφυκτικό και πιθανά μη εφαρμόσιμο το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας (ως προς τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, π.χ. οικονομικά δεδομένα Α’ τριμήνου 2020, κλπ), έως την 10/4/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Α 1076/2020, του Υπ. Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1135/02-04-2020, με θέμα «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Για να δείτε την απόφαση με Αριθμ. Α 1076/2020, πατήστε εδώ.