Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Οι εκδότες επιταγών, που πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν την «προστασία/ αναστολή πληρωμής», πρέπει να γνωρίζουν ότι : Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, 7.4.2020 μεσάνυχτα, δεν θα είναι εφικτή καμία δήλωση και άρα δεν θα υπάρχει «προστασία/αναστολή πληρωμής» .

Αφορά επιταγές κλπ αξιόγραφα που οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής είναι από τις 30/3/2020 και μέχρι την 31/5/2020.

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η «Αναστολή των Προθεσμιών πληρωμής», ισχύει μόνο εφόσον τα στοιχεία των ανωτέρω αξιογράφων, διαβιβαστούν/γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με τα όσα καταγράφουμε παρακάτω.

Υπόχρεοι σε «Ηλεκτρονική διαβίβαση»
Σύμφωνα με την ΠΝΠ, πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους.
Η διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά) στα πιστωτικά ιδρύματα.

Πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να επικοινωνήσετε και με την τράπεζα από την οποία έχετε λάβει και κάνετε χρήση σε καρνέ επιταγών.