Η εταιρία μας, διαθέτει διακριτό τμήμα αποτελούμενο από έμπειρους Εργατολόγους, οι οποίοι είναι σε θέση να αναλάβουν τμηματικά, ολικά ή συμπληρωματικά τα εργατικά μιας επιχείρησης ή ενός Ιδιώτη.

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ

Η ανάληψη των Εργατικών μιας επιχείρησης, μπορεί να γίνει παράλληλα με την ανάθεση της Λογιστικής, Φορολογικής παρακολούθησης από την εταιρία μας, είτε και μεμονωμένα.

Ομοίως, έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε τα Εργατικά θέματα (Μισθοδοσία, κλπ. υποχρεώσεις) σε Ιδιώτες που λειτουργούν ως Εργοδότες (Ανέγερση Οικοδομής, κλπ.).

Ενδεικτικά, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε:

 • Μηνιαία παρακολούθηση Μισθοδοσίας, στο σύνολό της. Καταγραφή και συλλογή όλων των δεδομένων που την αφορούν.
 • Έκδοση Κατάστασης Μισθοδοσίας, Αποδείξεων Πληρωμής Εργαζομένων – για εξόφλησή τους μέσω Τράπεζας, Έγκυρη ενημέρωση για καταβαλλόμενες Ασφαλιστικές Εισφορές.
 • Σύνταξη και υποβολή του συνόλων των εγγράφων στο ΕΡΓΑΝΗ, που αφορούν την έναρξη (Πρόσληψη) , την συνέχιση (Μηνιαία ή Ημερήσια Απασχόληση) καθώς και την λήξη της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων (Οικειοθελής Αποχώρηση, Λήξη Ορισμένου Χρόνου, Απόλυση).
 • Διαχείριση εντύπων ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ψηφιακή κάρτα, ενημέρωση ένταξης ΚΑΔ και συμβουλευτική παρακολούθησης απαραίτητων ενεργειών, βάση νομοθεσίας στα νέα δεδομένα.
 • Σε δυνητική πρόσληψη εργαζόμενου, δημιουργία Προϋπολογιστικού Κόστους Μισθοδοσίας, προκειμένου ο εργοδότης να γνωρίζει εκ των προτέρων αναλυτικά το κόστος που θα προκύψει. Κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων.
 • Σε περίπτωση πρόσληψης εργαζόμενου, με αμοιβή κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, ένταξη του στην αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 • Συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο της «Γνωστοποίησης Ορών Σύμβασης Εργασίας». Αυτό ισχύει στην περίπτωση που η επιχείρηση ή το Νομικό της τμήμα, δεν έχει οριοθετήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της, μια προσωποποιημένη Σύμβαση.
 • Σύνταξη και υποβολή του συνόλου των Καταστάσεων Ασφάλισης ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης (ΑΠΔ ΙΚΑ – ΤΕΚΑ, ΤΕΑΥΦΕ κλπ.).
 • Δήλωση σε ΕΡΓΑΝΗ χρήσης κανονικής άδειας εργαζομένων. Συμπλήρωση βιβλίου Αδειών.
 • Καταγραφή δεδομένων και κατάθεση προτάσεων, για μείωση του Ασφαλιστικού Κόστους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της σχετικής νομοθεσίας.
 • Σε περίπτωση οφειλών σε Ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, κλπ.),χειρισμός δεδομένων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης ρύθμισης για την καταβολή τους σε δόσεις.
 • Καθημερινή ενημέρωση, για νέους Νόμους, Εγκυκλίους, Ανακοινώσεις, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Καθημερινή ενημέρωση για Επιδοτούμενα Προγράμματα ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).
 • Εκπροσώπηση – Συνδρομή επιχειρήσεων σε ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΔΥΠΑ, για επίλυση Εργατικών Διαφορών.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση υποχρέωσης Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Σε περίπτωση που μια επιχείρηση διαθέτει 20 και άνω εργαζομένους, σε συνεργασία με Νομικό Σύμβουλο, σύνταξη Υποδείγματος Πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και παρακολούθηση του συνόλου των υποχρεώσεων που η σχετική νομοθεσία επιβάλει.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση υποχρέωσης Γιατρού Εργασίας. Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘Η ΙΔΙΩΤΩΝ

Μια Επιχείρηση δύναται να έχει δικό της τμήμα Εργατικών, οποίο να παρακολουθεί στο σύνολό τους τις Εργατικές & Ασφαλιστικές της υποχρεώσεις.

Στο τμήμα αυτό, καθώς και σε Ιδιώτη, έχουμε την δυνατότητα, να παρέχουμε αθροιστικά ή μεμονωμένα τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Να εκπαιδεύσουμε άτομο/α, προκειμένου να αναλάβουν εξολοκλήρου ή βοηθητικά το τμήμα των Εργατικών μιας επιχείρησης ή τις εργασίες ενός Ιδιωτικού Τεχνικού ‘Έργου.
 • Να ελέγξουμε, διορθώσουμε ολοκληρωμένες εργασίες Εργατικών.
 • Να απαντήσουμε σε ερωτήματα Εργατικών, Ασφαλιστικών θεμάτων.
 • Να παρέχουμε Εκπαίδευση με την μορφή Σεμιναρίων, όπως «Εισαγωγή στην Μισθοδοσία» , «Οικοδομικά Ένσημα Ιδιωτικού Έργου».
 • Να παρέχουμε Εκπαίδευση με την μορφή Σεμιναρίων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα σεμινάρια, δύναται να παραχθούν στον χώρο μας, διαδικτυακά – από απόσταση ή υπό προϋποθέσεις στον χώρο σας.

Με δυο λόγια. Είτε έχετε Επιχείρηση, είτε είστε Ιδιώτης, όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε Εργατικά, Ασφαλιστικά Θέματα, μπορούμε να τις αναλάβουμε.