Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν θεωρείτε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2164 της 16/10/2020.

Για να δείτε την Εγκύκλιο Ε.2164/2020 πατήστε εδώ.