ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία Τεχνολογιστικήςιδρυση ΙΚΕ | Τεχνολογιστική

Τι περιλαμβάνει ο όρος ΙΚΕ;

Ιδρυση ΙΚΕ και λογιστικες υπηρεσιες. Η ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) θεμελιώθηκε με την ψήφιση του Ν.4072/2012 συνιστώντας πλέον την βασική νομική μορφή εταιρείας που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλούνται να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. Η ΙΚΕ, είναι εκ του νόμου εμπορική και κεφαλαιουχική εταιρεία, ανήκει επομένως στις εταιρείες που διαθέτουν κεφάλαιο.

Αναφορικά με το κεφάλαιο και την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ όπως αναφέρει και η λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ ως ελάχιστο κεφάλαιο ορίζεται το ένα ευρώ, γεγονός που αποτελεί καινοτομία της νέας αυτής εταιρικής μορφής. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να οριστεί από τους ενδιαφερόμενους υψηλότερο κεφαλαιακό ποσό. Η ΙΚΕ μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη εταιρεία όπου για λόγους ασφάλειας των συναλλασσομένων, το όνομα του μοναδικού εταίρου θα πρέπει να προκύπτει από τη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε επίσημο έγγραφο της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • η επωνυμία της, 
 • το εταιρικό κεφάλαιο,
 • το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, 
 • ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας,
 • η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση,
 • αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, 
 • και η ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει εντός ενός μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται υπεύθυνα από τον διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, µε την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς επίσης και τα άνωθεν στοιχεία σύμφωνα με την ιδρυση ΙΚΕ για τις λογιστικες εταιρειες.

Μετά την ιδρυση ΙΚΕ ακολουθούν οι παρακάτω απαραίτητες ενέργειες:

 1. Έκδοση λογαριασμού όψεως, άμεσα, διότι εντός 30 ημερών από την έναρξη θα πρέπει να δηλωθεί στο taxis ο ΙΒΑΝ ως επαγγελματικός λογαριασμός.
 2. Δημιουργία ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. με τα στοιχεία της επιχείρησης.
 3. Πιστοποίηση αρχικού κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. με πρακτικό Διαχείρισης.
 4. Ολοκλήρωση της ιδρυση ΙΚΕ ενώ σε περίπτωση υποχρέωσης βάσει ΚΑΔ, θα πρέπει να αγοραστεί ταμειακή ή φορολογικός μηχανισμός και αντίστοιχα βάσει ΚΑΔ θα πρέπει να ελέγξετε αν είστε υπόχρεος P.O.S. ή όχι.


Ιδιαιτερότητες στην τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά από την ΙΚΕ μπορούμε να αναφερθούμε και στις ιδιαιτερότητες της ως προς την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ. Πιο συγκεκριμένα:

Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Συμβολαιογράφος απαιτείται μόνο όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης είναι ελάχιστο και περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο. 

Επωνυμία: Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. 

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για δώδεκα (12) έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Κεφάλαιο: Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

Αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο όπου απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ. Το 25% του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει υποχρεωτικά να είναι μετρητά και ότι η αποτίμηση των εισφορών γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους.

Έδρα: Η Ι.Κ.Ε. έχει έδρα το Δήμο, που ορίζεται στο καταστατικό. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η Ι.Κ.Ε. διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ., ακόμη και αν η καταστατική έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Προστασία εταίρων: Έχει τα πλεονεκτήματα των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Διαχείριση και εκπροσώπηση: Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ες. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά απέναντι σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις: Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή και στο Γ.Ε.ΜΗ., τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.  

Λογιστική παρακολούθηση: Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας) , όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Φορολογία: Ta κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 22%.

Πλεονεκτήματα στην ιδρυση ΙΚΕ;

Οι ΙΚΕ εισέρχονται με μεγάλη ταχύτητα στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και αυτό γιατί παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων. Συγκρίνοντας τις ΙΚΕ με τις ΑΕ μπορούμε να δούμε τις  βασικές διαφορές μεταξύ τους και σε τι υπερτερεί η ΙΚΕ σύμφωνα με την η λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ.

Από τα βασικά πλεονεκτήματα της επιλογής ιδρυση ΙΚΕ είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν οριοθετεί καθορισμένο ποσό κεφαλαίου για την ίδρυση της. Τα τέλη σύστασης αλλά και δράσης είναι ελάχιστα συγκριτικά µε τα αντίστοιχα τέλη σύστασης άλλων επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ). Αναγκαστική είναι μόνο η καταβολή του τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., του κόστους εγγραφής στο επιμελητήριο και του γραμματίου µε στόχο την ίδρυση της εν λόγω επιχείρησης.  Επίσης για τους εταίρους των ΙΚΕ η ασφάλιση δεν είναι αναγκαστική, παρά μόνο για τον διαχειριστής ορισμένων επιχειρήσεων, όπως οριοθετήθηκε µε το καταστατικό είτε µε απόφαση των εταίρων. 

Στις ΟΕ και τις ΕΕ οι εταίροι εγγυώνται µε τη δική τους προσωπική περιουσία (είτε αυτή είναι κινητή είτε ακίνητη), στις ΙΚΕ όμως οι εταίροι δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη µε την προσωπική τους περιουσία για τις οφειλές της επιχείρησης. Στις ΙΚΕ λοιπόν για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνη έχει μόνο η επιχείρηση µε την περιουσία της και όχι µε την περιουσία των εταίρων. Τέλος, ένα εξίσου σπουδαίο πλεονέκτημα των ΙΚΕ είναι πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτός που παίρνει τις εταιρικές αποφάσεις είναι αυτός που έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία.

Μειονεκτήματα στην ιδρυση ΙΚΕ;

Οι ΑΕ, εξαιτίας του κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα είναι καταλληλότερες για μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς. Οι βασικότερες διαφορές αυτών των εταιρικών μορφών εντοπίζονται στους τίτλους, οι οποίοι είναι εφικτό να εκδοθούν από µια ΑΕ. Η ΙΚΕ δεν εκδίδει ούτε μετοχές ούτε και ομολογίες, δεν είναι εφικτό να εκδώσει εξαγοράσιμα μερίδια, να αποκτήσει δικά της μερίδια καθώς και να εκδώσει ιδρυτικούς τίτλους. 

Στα βασικά μειονεκτήματα της ΙΚΕ συγκαταλέγονται η αδυναμία άντλησης κεφαλαίων και να διαθέτει ενεργό site, όπου θα δημοσιεύονται οι αποφάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο Ισολογισμός. Επίσης, η ΙΚΕ έχει υποχρεώσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, αυτό σημαίνει ότι υπόκειται σε αναλυτική λογιστική παρακολούθηση, τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, υποχρεωτική τήρηση ταμείου, σύνταξης Ισολογισμού. Τέλος, η ΙΚΕ φορολογείται σαν όλα τα νομικά πρόσωπα. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ. Έχει φόρο εισοδήματος 27% για το σύνολο των καθαρών κερδών της και μέρισμα 10% για τα κέρδη που διανέμουν μέρισμα. Έτσι έχει υψηλό λογιστικό κόστος, καθώς η σωστή και συνεπής  λογιστική παρακολούθηση χρειάζεται πλήρη διευθέτηση, χρόνο, γνώσεις και πολυετή εμπειρία.

Πότε ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να μεταπηδήσουμε από την ΙΚΕ σε άλλη μορφή εταιρείας;

Μελετώντας τα παρακάτω θα μπορείτε να αποφασίσετε αν ήρθε η ώρα να αλλάξετε από ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή. Αρχικά, η ΙΚΕ έχει υψηλό κόστος λογιστικών υπηρεσιών έναντι των προσωπικών εταιρειών λόγω του υποχρεωτικού διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Οι ΙΚΕ υποχρεούνται επίσης βάσει νόμου να συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς, στο τέλος κάθε χρήσης και αυτό σαφώς και απαιτεί επιπρόσθετες λογιστικές δαπάνες. Συγκριτικά λοιπόν με τις προσωπικές εταιρείες και τις ατομικές επιχειρήσεις οι ΙΚΕ έχουν αυξημένες ανάγκες λογιστικών υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα φέρουν αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις έναντι των προσωπικών εταιρειών. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες διανέμουν τα κέρδη τους στους εταίρους τους με τη μορφή μερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη τα έσοδα μίας κεφαλαιουχικής εταιρείας φορολογούνται μία επιπλέον φορά πριν φτάσουν στα χέρια του εταίρου τους. Μετά την ιδρυση ΙΚΕ η εταιρεία καταβάλει φόρο εισοδήματος όπως και οι προσωπικές εταιρείες, ωστόσο επιπλέον χρεώνεται και φόρος μερίσματος. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο φόρος μερίσματος έχει μειωθεί δραστικά από το 15% που ίσχυε προ ετών στο 5% με βάση και την πιο πρόσφατη νομοθετική μεταβολή του άρθρου 24 του Ν. 4646/2019, ωστόσο δεν παύει να ισχύει μέχρι σήμερα μία σημαντική επιπλέον φορολογική επιβάρυνση έναντι των προσωπικών εταιρειών αλλά και των ατομικών επιχειρήσεων.

Πότε ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να επιλέξουμε την μετατροπή σε ΙΚΕ;

Η ιδρυση ΙΚΕ αποτελεί μία ιδιαίτερα ευέλικτη μορφή εταιρικού τύπου που προτιμάτε για την δημιουργία μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων. Συγκριτικά με άλλες εταιρικές μορφές μπορεί να συσταθεί εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και εφόσον αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο ο διαχωρισμός των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση είναι πιο εύκολος.

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες. Συνεπώς στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.

Ισχύει η τηρηση βιβλιων Γ κατηγοριας, όπως οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Ισχύει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Φορολογία κερδών με συντελεστή 22% και φόρο μερισμάτων 5%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδίου, ως εισόδημα μισθωτής εργασίας. Επίσης μετά την ιδρυση ΙΚΕ η εταιρεία , μπορεί να μην κάνει διανομή κερδών, οπότε ο φόρος διανομής να μην καταβληθεί και το οικονομικό μας όφελος να είναι μεγαλύτερο σύμφωνα και με τις αναφορές από την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ.

Ίσως το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη).

Πότε σας συμφέρει η μετατροπή ατομικής σε ΙΚΕ;

ιδρυση ΙΚΕ | Τεχνολογιστική

Η ΙΚΕ συγκριτικά με τις άλλες εταιρικές μορφές υπερέχει καθώς χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία ίδρυσης με μικρό κόστος, ευκολία διαχείρισης, κεφάλαιο ίδρυσης από 1 ευρώ, εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας και όσα αναφέραμε στα άνωθεν πλεονεκτήματα της και κυρίως λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης που υπάρχει μπορείτε να δείτε και τις λογιστικες υπηρεσιες τιμοκαταλογος και για αυτό είναι μια καλή κίνηση να μετατρέψετε την εταιρία σε μια ΙΚΕ από τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε και στην ιδρυση ΙΚΕ.

Πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να εξεταστεί πριν πάρετε την απόφαση της μετατροπής της ατομικής ή της προσωπικής εταιρείας σας σε ΙΚΕ θα πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας σας. Στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων, ενώ στις εταιρείες (είτε προσωπικές είτε κεφαλαιουχικές) το σύνολο των κερδών φορολογείται με 22%.

Δεύτερος παράγοντας προς εξέταση είναι ο αριθμός των εταίρων που θα συμμετέχουν. Τέλος, τρίτος παράγοντας είναι η προστασία της ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία.

Αν έχουμε ΙΚΕ τί πρέπει να προσέχουμε από λογιστικής άποψης;

Αρχικά, θα πρέπει να έχετε «κλειδώσει» την έδρα της εταιρίας σας. Δηλαδή, θα πρέπει να προβείτε σε υπογραφή μισθωτηρίου για το ακίνητο που θα στεγάσει την έδρα της εταιρίας με την δημιουργία ενός μισθωτηρίου όπου θα εμφανίζεται ως εγγυητής ο διαχειριστης ΙΚΕ της υπό σύσταση εταιρίας. Απαραίτητο είναι να έχετε καταλήξει έστω στους κλάδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μπορεί ο σύμβουλος με τις λογιστικές υπηρεσίες του κατά την σύσταση να ενεργοποιήσει τους ορθούς Κ.Α.Δ. στην εικόνα του taxis. 

Αναθέστε τη λογιστική παρακολούθηση της σε λογιστικη εταιρεια, αν η έδρα σας είναι εντός της Αττικής θα σας συμβουλευαμε να προτιμήσετε μία από τις λογιστικες εταιρειες αθηνα . Η νομοθεσία αναφέρει ότι και με €1 ξεκινάει το κεφάλαιο μιας ΙΚΕ σύμφωνα με την λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ, όμως αυτό συχνά επιφέρει προβλήματα στα λογιστικά άρθρα με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επένδυση θελήσετε να πραγματοποιήσετε έστω και μια ημέρα μετά την έναρξη, θα απαιτηθεί τροποποίηση καταστατικού για αύξηση κεφαλαίου όπου θα υπάρχει και φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ποσού. Επομένως, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώνετε ως κεφάλαιο ένα ποσό κοντά στα ποσά που θα διαθέσετε για το στήσιμο της επιχείρησης.

Τέλος, οποιοσδήποτε και να ορισθεί ως διαχειριστής ή εταίρος, δεν θα απαιτηθεί προσωπική φορολογική ενημερότητα κατά την διαδικασία της ιδρυση ΙΚΕ.

Τελικά συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας η ιδρυση ΙΚΕ αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα νέο εταιρικό τύπο με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και λογιστικές ιδιαιτερότητες. Οι κεφαλαιουχικές εταιρικές μορφές ταιριάζουν σε εμπορικές δραστηριότητες με υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο. Οι ΕΠΕ και οι ΑΕ έχουν υψηλότερα λειτουργικά κόστη από τις ΙΚΕ για τον λόγο αυτό η ΙΚΕ υπερτερεί έναντι της ΕΠΕ, καθότι με λιγότερα έξοδα προσφέρει ίδιες δυνατότητες και μεγαλύτερη ευελιξία. Ωστόσο η ΙΚΕ συγκριτικά με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές, πέραν της ΕΠΕ, δεν είναι καθοριστικό και απόλυτο ότι αποτελεί την κατάλληλη εταιρική μορφή. Με την βοήθεια και καθοδήγηση του λογιστή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σενάριο φορολόγησης με βάση τα δικά σας οικονομικά στοιχεία πριν τη μετατροπή ή πριν την σύσταση του είδους της εταιρείας σας και να καταλήξετε ή όχι στην ΙΚΕ όπως αναφέρει η λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ.

44 Σχόλια

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.