Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικη εταιρειων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή), τα οποία λήγουν έως τις 31/12/2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1259/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5250/27-11-2020 με θέμα ”Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020, με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 227).”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5250 πατήστε εδώ.