Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας
Επικυρώθηκε με νόμο η ΠΝΠ της 20/3/20

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ Α’ 83/10-04-2020, με θέμα “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 83, πατήστε εδώ.