Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ  οι αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών  για την παράταση των βεβαιωμένων οφειλών και του ΦΠΑ στην φορολογική διοίκηση, καθώς και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον Κορωνοϊό.

Στο ΦΕΚ καταγράφονται η απόφαση Α.1053/2020 και Α.1054/2020.

Σας καταγράφουμε τι προβλέπεται ανά απόφαση.

Η απόφαση Α.1053/2020 προβλέπει αναλυτικά :

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Η απόφαση Α.1054/2020 προβλέπει :

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους – ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ        ΚΛΑΔΟΣ

0130      Πολλαπλασιασμός των φυτών

0311      Θαλάσσια αλιεία

0312      Αλιεία γλυκών υδάτων

0321      Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

0322      Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

1083      Επεξεργασία τσαγιού καί καφέ

1085      Παραγωγή έτοιμων γευμάτων καί φαγητών

1101      Απόσταξη, ανακαθορισμός καί ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

1102      Παραγωγή οίνου από σταφύλια

1103      Παραγωγή μηλίτη καί κρασιών από άλλα φρούτα

1104      Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανταί ζύμωση

1105      Ζυθοποιία

1310      Προπαρασκευή καί νηματοποίηση υφαντικών ίνών

1320      Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

1330      Τελειοποίηση (φίνίρίσμα) υφαντουργίκών προϊόντων

1391      Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων καί υφασμάτων πλέξης κροσέ

1392      Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

1393      Κατασκευή χαλιών καί κίλίμίών

1394      Κατασκευή χοντρών καί λεπτών σχοινιών, σπάγγων καί διχτυών

1395      Κατασκευή μη υφασμένων ειδών καί προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

1396      Κατασκευή άλλων τεχνικών καί βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

1399      Κατασκευή άλλων υφαντουργίκών προϊόντων π.δ.κ.α.

1411      Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

1412      Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

1413      Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

1414      Κατασκευή εσωρούχων

1419      Κατασκευή άλλων ενδυμάτων καί εξαρτημάτων ένδυσης

1420      Κατασκευή γούνινων ειδών

1431      Κατασκευή ειδών καλτσοποίίας απλής πλέξης καί πλέξης κροσέ

1439      Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών καί ειδών πλέξης κροσέ

1511      Κατεργασία καί δέψη δέρματος- κατεργασία καί βαφή γουναρικών

1512      Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

1520      Κατασκευή υποδημάτων

1712      Κατασκευή χαρτιού καί χαρτονιού

1721      Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού καί χαρτονιού καί εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί καί χαρτόνι

1723      Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

1729      Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί καί χαρτόνι

1811      Εκτύπωση εφημερίδων

1812      Άλλες εκτυπωτίκές δραστηριότητες

1813      Υπηρεσίες προεκτύπωσης καί προεγγραφής μέσων

1814      Βίβλίοδετίκές καί συναφείς δραστηριότητες

1820      Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

3101      Κατασκευή επίπλων για γραφεία καί καταστήματα

3102      Κατασκευή επίπλων κουζίνας

3103      Κατασκευή στρωμάτων

3109      Κατασκευή άλλων επίπλων

3212      Κατασκευή κοσμημάτων καί συναφών ειδών

3213      Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης καί συναφών ειδών

3220      Κατασκευή μουσικών οργάνων

3230      Κατασκευή αθλητικών ειδών

3240      Κατασκευή παίχνίδίών κάθε είδους

3313      Επισκευή ηλεκτρονικού καί οπτικού εξοπλισμού

3314      Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

4511      Πώληση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

4519      Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

4532      Λιανικό εμπόριο μερών καί εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4540      Πώληση, συντήρηση καί επισκευή μοτοσικλετών καί των μερών καί εξαρτημάτων τους

4615      Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας

4616      Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων

4618      Εμπορικοί αντιπρόσωποί ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών καί ηλεκτρονικών μηχανημάτων καί λοιπού εξοπλισμού ιατρικής καί θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών καί οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων καί εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνίών καί απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού καί σπλβωτίκών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων

4619      Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

4622      Χονδρικό εμπόριο λουλουδίών καί φυτών

4624      Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών καί κατεργασμένου δέρματος

4634      Χονδρικό εμπόριο ποτών

4637      Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου καί μπαχαρικών

4639      Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών καί καπνού

4641      Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4642      Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων καί υποδημάτων

4643      Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

4644      Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης καί γυαλικών καί υλικών καθαρισμού

4645      Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων καί καλλυντικών

4647      Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών καί φωτιστικών

4648      Χονδρικό εμπόριο ρολογιών καί κοσμημάτων

4649      Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

4651      Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών καί λογισμικού

4652      Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού καί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καί εξαρτημάτων

4664      Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, καί χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών καί πλεκτομηχανών

4665      Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

4666      Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών καί εξοπλισμού γραφείου

4669      Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων καί εξοπλισμού

4676      Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

4690      Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο

4719      Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περίπτερα 47.19.10.02

4741      Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών KaL λογισμικού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4742      Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4743      Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου KaL εικόνας σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4751      Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4752      Λιανικό εμπόριο σίδηρίκών, χρωμάτων KaL τζαμιών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4753      Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλίμίών KaL επενδύσεων δαπέδου KaL τοίχου σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4754      Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4759      Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών KaL άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4761      Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4762      Λιανικό εμπόριο εφημερίδων KaL γραφικής ύλης σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4763      Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής KaL εικόνας σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4764      Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4765      Λιανικό εμπόριο παίχνίδίών κάθε είδους σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4771      Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4772      Λιανικό εμπόριο υποδημάτων KaL δερμάτινων ειδών σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4775      Λιανικό εμπόριο καλλυντικών KaL ειδών καλλωπισμού σε εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάνπλων, μαντιλιών KaL πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων KaL πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19

4777      Λιανικό εμπόριο ρολογιών KaL κοσμημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

4778      Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξείδίκευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέρίου, άνθρακα KaL ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων KaL εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.

4779      Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

4782      Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4789      Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους KaL αγορές

4931      Αστικές KaL προασκακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4932      Εκμετάλλευση ταξί

4939      Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010      Θαλάσσιες KaL ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030      Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110      Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5222      Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5224      Διακίνηση φορτίων

5229      Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

5510      Ξενοδοχεία KaL παρόμοια καταλύματα

5520      Καταλύματα διακοπών KaL άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530      Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής KaL ρυμουλκούμενα οχήματα

5610      Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων KaL κινητών μονάδων εστίασης

5621      Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5630      Δραστηριότητες παροχής ποτών

5811      Έκδοση βιβλίων

5812      Έκδοση τηλεφωνικών KaL κάθε είδους καταλόγων

5813      Έκδοση εφημερίδων

5814      Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

5819      Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

5911      Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912      Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913      Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914      Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

5920      Ηχογραφήσεις καί μουσικές εκδόσεις

6010      Ραδιοφωνικές εκπομπές

6020      Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού καί τηλεοπτικών εκπομπών

6391      Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

6910      Νομικές δραστηριότητες

7021      Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων καί επικοινωνίας

7211      Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

7219      Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες καί τη μηχανική

7220      Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες

7311      Διαφημιστικά γραφεία

7312      Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

7320      Έρευνα αγοράς καί δημοσκοπήσεις

7410      Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

7420      Φωτογραφικές δραστηριότητες

7430      Δραστηριότητες μετάφρασης καί δίερμηνείας

7490      Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καί τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

7711      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση ειδών αναψυχής καί αθλητικών ειδών

7722      Ενοίκίαση βιντεοκασετών καί δίσκων

7729      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7733      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση μηχανημάτων καί εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

7734      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735      Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7740      Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας καί παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

7810      Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού

7820      Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού

7830      Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες

7911      Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912      Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξίδίών

7990      Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων καί συναφείς δραστηριότητες

8030      Δραστηριότητες έρευνας

8110      Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια καί εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)

8219      Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων καί άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

8230      Οργάνωση συνεδρίων καί εμπορικών εκθέσεων

8292      Δραστηριότητες συσκευασίας

8299      Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

8423      Δικαιοσύνη καί δικαστικές δραστηριότητες

8510      Προσχολίκή εκπαίδευση

8520      Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

8531      Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8532      Τεχνική καί επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8541      Μεταδευτεροβάθμία μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

8542      Τριτοβάθμια εκπαίδευση

8551      Αθλητική καί ψυχαγωγική εκπαίδευση

8552      Πολιτιστική εκπαίδευση

8553      Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

8559      Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

8560      Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

8623      Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

8810      Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους καί άτομα με αναπηρία

8891      Δραστηριότητες βρεφονηπιακών καί παιδικών σταθμών

9001      Τέχνες του θεάματος

9002      Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003      Καλλιτεχνική δημιουργία

9004      Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων καί συναφείς δραστηριότητες

9101      Δραστηριότητες βιβλιοθηκών καί αρχειοφυλακείων

9102      Δραστηριότητες μουσείων

9103      Λειτουργία ιστορικών χώρων καί κτιρίων καί παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9104      Δραστηριότητες βοτανικών καί ζωολογικών κήπων καί φυσικών βιοτόπων

9200      Τυχερά παιχνίδια καί στοιχήματα

9311      Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312      Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

9313      Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319      Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

9321      Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής καί άλλων θεματικών πάρκων

9329      Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης καί ψυχαγωγίας

9512      Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

9521      Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

9522      Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης καί εξοπλισμού σπιτιού καί κήπου

9523      Επιδιόρθωση υποδημάτων καί δερμάτινων ειδών

9524      Επισκευή επίπλων καί ειδών οικιακής επίπλωσης

9525      Επισκευή ρολογιών καί κοσμημάτων

9529      Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής καί οικιακής χρήσης

9602      Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων καί κέντρων αισθητικής

9604      Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

461112                 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδίών καί φυτών

461712                 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

869013                 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

869018                 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

869019                 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

46111902            Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων καί διάφορων ακατέργαστων προβιών καί δερμάτων

46111926            Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ίνών

46171124            Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού καί καφέ

46171125            Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής

47767701            Λιανικό εμπόριο ανθέων

47767703            Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών

47767710            Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων καί μπουμπουκίών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς καί ανθοδεσμών, στεφανίών καί παρόμοιων ειδών

47767711            Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταρίών, βρύων καί λειχήνων, κατάλληλων για δίακοσμητίκή χρήση

47767712            Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων

52212901            Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52212902            Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52212906            Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

56292002            Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων

56292004            Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56292005            Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια

94991601            Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων καί σωματείων

94991602            Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96091902            Υπηρεσίες αχθοφόρων

96091904            Υπηρεσίες γευσίγνωσίας

96091905            Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

96091906            Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96091907            Υπηρεσίες γραφολόγου

96091908            Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96091912            Υπηρεσίες ίερόδουλου

96091914            Υπηρεσίες πορτιέρη καί παρκαδόρου

96091916            Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσείς, κηδείες καί Άλλες εκδηλώσεις)

96091917            Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ 55/11-3-2020, με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Για να δείτε το ΦΕΚ 55/11-3-2020, πατήστε εδώ.