Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 την ημερομηνία της λύσης. Διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή της Τεχνολογιστικής Μον ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α 1044/31-03-2023, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2131/31-03-2023, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579)».

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2131/31-03-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων