Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο |

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας θα επιβάλεται πρόστιμο 1.200,00 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην περίπτωση που απασχολούνται άτομα με αναστολή σύμβασης. Με την απόφαση αυτή ανακοινώνονται και λοιπά πρόστιμα της εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για τη διασπορά του Κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ.14675/469/07-04-2020, με θέμα “Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)”.

Για να δείτε την απόφαση 14675/469/2020, πατήστε εδώ.