Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης

Συνοπτικά ο λόγος μας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα παρακάτω:

 1. Καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση του τιμήματος . Ισχύει από 11/12/2023. (άρθρο 3).
 • Ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), έτσι ώστε τα έσοδα που δηλώνονται να μην υπολείπονται των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.. Επίσης , προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων για φορολογικούς σκοπούς, αναγνωρίζονται μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του «myDATA». Για την εφαρμογή του αναμένεται απόφαση του Υπ. Οικονομίας (Άρθρο 4).
 • Για τις συναλλαγές λιανικής (με ιδιώτες) με αξία άνω των 500,00 ευρώ που εξοφλούνται  με μετρητά, επιβάλλεται  πρόστιμο διπλάσιο της συναλλαγής. Ισχύει από 11/12/2023 (Άρθρο 6).
 • Προβλέπονται μια σειρά από κυρώσεις και πρόστιμα για τις παραβάσεις της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (myDATA). Για την ημερομηνία που θα ισχύσει αναμένεται απόφαση του Υπ. Οικονομικών. (Άρθρο 8).
 • Επιμηκύνεται ο χρόνος ισχύς των κινήτρων για υπαγωγή στην επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, για το φορολογικό έτος 2024 και ορίζεται ως τελική  ημερομηνία η 31/12/2024, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών εσόδων. (Άρθρο 11).
 • Για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος κατά 50%. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2023. (Άρθρο 12).
 • Ορίζεται ο (νέος) τρόπος μεταφοράς λογιστικής ζημιάς σε ατομικές επιχειρήσεις – λόγω εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων. Ισχύει για φορολογικά εισοδήματα 2023 και μετέπειτα. (Άρθρο 13).
 • Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, διευρύνονται οι περιπτώσεις αυτόματης καταφυγής σε έμμεσες τεχνικές ελέγχου από τον ελεγκτικό μηχανισμό. Ισχύει από τα φορολογικά έτη 2023 και μετέπειτα. (Άρθρο 14).
 • Αντικειμενικά Κριτήρια Ατομικών Επιχειρήσεων: Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα (κέρδος) των ατομικών επιχειρήσεων, θα προσδιορίζονται με αντικειμενικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο έχων ατομική επιχείρηση τεκμαίρεται ότι προσφέρει εργασία ελάχιστης αξίας και αμοιβής ίση με αυτή του εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Το ποσό που θα προκύψει αυξάνεται κατά 10% μετά την πρώτη εξαετία της επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον 10% μετά την πάροδο μιας τριετίας και επιπλέον 10% μετά την πάροδο και δεύτερης τριετίας μετά την πρώτη εξαετία.

Ή  του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου της επιχείρησης.

Όποιο εκ των δυο ποσών που θα προκύψει είναι το μεγαλύτερο, αυτό λογίζεται ως εισόδημα. 

Πλέον του ως άνω ποσού που θα προκύψει σε περίπτωση που απασχολεί έμμισθο προσωπικό τεκμαίρεται ότι το κέρδος του περιλαμβάνει και ένα ποσοστό 10% επί του εργατικού κόστους και  μέχρι του ποσού (προσαύξησης)  των 15.000,00 ευρώ.

Πλέον, το τεκμήριο προσαυξάνεται και με βάση τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί η ατομική επιχείρηση σε σχέση με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του ίδιου (2βάθμιου) Κ.Α.Δ.,  κατά 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου  Κ.Α.Δ..

Ο ως άνω υπολογισμός δεν δύναται κατά έτος να υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 ευρώ.

Απαλλαγή υπάρχει για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της  επιχείρησης και μείωση κατά τα επόμενα δύο.

Ο προσδιορισμός αυτός, υπό μια σειρά προϋποθέσεων,  είναι μαχητός.

Ο προσδιορισμός αυτός Δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις :

α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,

β) στους εργαζόμενους με μπλοκάκι (υπό προϋποθέσεις)

γ) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%), και

δ) σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων.

Έναρξη ισχύος, Φορολογικό έτος 2023 και μετέπειτα. (Άρθρο 15).

 1. Για τις ατομικές επιχειρήσεις που τα κέρδη με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού είναι μεγαλύτερα από το δηλωθέν, η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 50% , για το έτος 2024.
 1. Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης καμερών και λοιπών συστημάτων καταγραφής ήχου και εικόνας, κατά την διενέργεια ελέγχων σε Τελωνειακές Αρχές και στην Φορολογική Διοίκηση. Ισχύει από 11/12/2023 (Άρθρα 24,25)
 1. Καθιερώνεται  η δυνατότητα καταβολής χρηματικής επιβράβευσης στους καταγγέλλοντες επώνυμα φορολογικές παραβάσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής σάρωσης QR code appodixi της Α.Α.Δ.Ε. Ισχύει από 11/12/2023 (Άρθρα 26).
 1. Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων. Τα Φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα, πλέον αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες και πρέπει να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας.

Αν το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, η εν λόγω πολυκατοικία ή συγκρότημα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και οφείλει να διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας  ή να έχει υποβάλει γνωστοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βραχυχρόνια Μίσθωση,  (από 1/1/2024) υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ. Αφορά τις επιχειρήσεις που παρέχουν αυτή την δραστηριότητα, με τρία ή περισσότερα ακίνητα.

Επιβάλλεται στα έσοδα από Βραχυχρόνια Μίσθωση, Τέλος Ανθεκτικότητας (σχετική αναφορά στο επόμενο άρθρο) και τέλος Παρεπιδημούντων.

Ισχύουν από 1/1/2024. (Άρθρα 27,28,29)

14. Επιβάλλεται  υπέρ του Δημοσίου Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο  αντικαθιστά τον Φόρο Διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Το τέλος ανθεκτικότητας επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ύψος του οποίου διαφοροποιείται, ανάλογα της κατηγορίας του καταλύματος  και της εποχής του χρόνου στο οποίο αναφέρεται.

Το Τέλος Ανθεκτικότητας, αφορά Ιδιώτες και Επιχειρήσεις.

Ισχύει από 1/1/2024. (Άρθρο 30)

15. Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του φόρου με τη συνολική δαπάνη από την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών για υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων ισόποσα κατανεμημένη σε 5 έτη.

Ισχύει από 1/1/2024. (Άρθρο 31)

16. Η επιλογή των συζύγων για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, πλέον θα ισχύει για όλα τα έτη , μέχρι να ανακαλέσουν οι ίδιοι την επιλογή τους και όχι για ένα έτος που ίσχυε μέχρι τώρα.

Ισχύει από φορολογικό έτος 2023 και μετέπειτα. (Άρθρο 47).

17. Υπαγωγή σε ΦΠΑ. Παρατείνεται μέχρι 30/6/2024 η ισχύ των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. 13% , για καφέ, κακάο, τσάι, χαμομήλι, και λοιπά αφεψήματα , μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης οχήματα (TAXI), καθώς και τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων.

Παράλληλα προβλέπεται μόνιμη υπαγωγή σε υπερ.-μειωμένο συντελεστή 6%, για φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης και των γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης , μιας σειράς προϊόντων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, των ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής, της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, των απινιδωτών, των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων, των εισιτηρίων κινηματογράφου και της παροχής υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές χορού.

Μόνιμη υπαγωγή σε συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) προβλέπεται επίσης για τα εμβόλια  κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Ισχύει από 11/12/2023 και ανάλογα με την περίπτωση. (Άρθρο 53)

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ: Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 5073/2023 με θέμα «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Για να δείτε τον νόμο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’/204/11-12-2023, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
προσφορά προς ιδιώτες