Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ιδρυση αε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται σε εργατικά και ασφαλιστικά με κύρια την μείωση από 1/1/21, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1.6.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 4756/2020, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 235/ 26-11-2020 με θέμα ”Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 235 πατήστε εδώ.