Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αν και ο νόμος αφορά την περιστολή του λαθρεμπορίου, περιλαμβάνει και μια σειρά από φορολογικές διατάξεις , όπως αυτή του άρθρου 40, η οποία αναφέρει:

Θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις, μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας εκκινεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4758, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 242/ 4/12/2020 με θέμα ”Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 242/4/12/2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

ΙΚΕ