Ενδεικτική Πρόταση Συνεργασίας

Ακολουθεί, ενδεικτικά μια ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας, για τήρηση λογιστικών βιβλίων και παρακολούθηση λογιστηρίου επιχείρησης στον χώρο μας. Η πρόταση είτε ως προς τον τόπο τήρησης (στο χώρο μας, ή στον χώρο του πελάτη), ή ως προς τα λοιπά δεδομένα, τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Τήρηση και ενημέρωση του λογιστηρίου – λογιστικών βιβλίων της επιχείρησής σας μηχανογραφικά στον χώρο μας. Διακίνηση παραστατικών από και προς την επιχείρησή σας, με προκαθορισμένες συναντήσεις, για ενημέρωση, ολοκλήρωση εργασιών με δική μας ευθύνη. Η ενημέρωση των παραστατικών θα γίνεται βάσει αναγκών της επιχείρησης.
 2. Ενημέρωση, υπολογισμό και απόδοση φορολογικών καταστάσεων καθώς και συνόλου δηλώσεων της επιχείρησης (Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών , Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, Ισολογισμός) όπως και υπογραφή αυτών ανεξαρτήτου τζίρου.
 3. Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργατικών ζητημάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα:
  • Κάρτα πρόσληψης, οικειοθελή αποχώρηση, απόλυση εργαζομένου καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΟΑΕΔ.
  • Συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο της «Γνωστοποίησης ορών σύμβασης εργασίας».
  • Ένταξη μισθού σε συλλογική σύμβαση, κατάθεση κατάστασης, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε Επιθεώρηση εργασίας.
  • Παρακολούθηση μισθοδοσίας μέσω μηχανογράφησης. Πλήρη έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας, για την καλύτερη κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου και ελέγχου του ΙΚΑ.
  • Κατάθεση «Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» με στοιχεία – μισθοδοσία των εργαζομένων, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών στο αρμόδιο ΙΚΑ.
  • Υπολογισμό, απόδοση εισφορών σε κύριο ταμείο ασφάλισης (ΙΚΑ) ή και επικουρικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ, κ.λ.π.) σε περίπτωση ένταξης.
  • Υπολογισμό και ενημέρωσή σας για το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στο ασφαλιστικό σας ταμείο, για το σύνολο των εισφορών του προηγούμενου μήνα (ΙΚΑ κ.λ.π.). Ενημέρωσή σας για το ύψος της οικονομικής σας υποχρέωσης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την λήξη της, για τον καλύτερο οικονομικό σας προγραμματισμό.
  • Υπόδειξη για συμπλήρωση «βιβλίου αδειών», σε περίπτωση λήψης κανονικής αδείας από εργαζόμενο.
  • Κατάθεση λοιπών εντύπων – δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορούν την μισθοδοσία της επιχείρησης (προσωρινή δήλωση, βεβαίωση αποδοχών, οριστική δήλωση, κ.λ.π.).
 4. Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, κλπ).
 5. Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε Δ.Ο.Υ. που απαιτούν παρουσία λογιστή.
 6. Αντίστοιχη επίλυση σε ασφαλιστικά ταμεία.
 7. Κατάθεση και πληρωμή Δημοτικών Τελών επιχείρησης στον Δήμο.
 8. Αποστολή με internet συνόλου δηλώσεων που είναι εφικτή η κατάθεσή τους μέσω αυτού.
 9. Δυνατότητα παροχής γενικών πληροφοριών στην επιχείρηση για θέματα που συσχετίζονται με το λογιστήριο και βοηθούν στον σωστό προγραμματισμό σας, οικονομικά στοιχεία, κινήσεις προμηθευτών, στοιχεία πελατολογίου. Συνεργασία με την Διοίκηση σε λοιπά θέματα στα οποία μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
 10. Δημιουργία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, τα οποία αφορούν φοροτεχνικά θέματα (πρακτικό έγκρισης Ισολογισμού, κ.λ.π.)
 11. Κατάθεση σε Νομαρχία ή ΓΕΜΗ Πρακτικών (Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων), τροποποίηση καταστατικών και λοιπών εργασιών, οι οποίες δεν απαιτούν συμβολή Δικηγόρου.
 12. Ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα καθόλη την διάρκεια του έτους, θα λαμβάνετε γραπτή ενημέρωση για τα κέρδη ή τις ζημίες που αναλογούν στην επιχείρησή σας, έως εκείνη την χρονική στιγμή. Ενημέρωση η οποία θα είναι πλαισιωμένη από φοροτεχνικές συμβουλές.
 13. Δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας σας μαζί μας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 12 μήνες τον χρόνο.
 14. Επίσκεψη στον χώρο σας έμπειρου συνεργάτη μας για συζήτηση ή για την επίλυση του όποιου σχετικού θέματος προκύψει βάσει αναγκών της επιχείρησης.
 15. Αυτοπρόσωπη παρουσία λογιστή όπου αυτή απαιτείται π.χ. Έλεγχος επιχείρησης από ειδικά κλιμάκια ΣΔΟΕ, κ.λ.π.
 16. Μόνιμη ενημέρωσή σας, για νέους νόμους, εγκυκλίου, ΦΕΚ, αρθρογραφία οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών που σας αφορούν κ.λ.π.
 17. Δυνατότητα και αποδοχή του όποιου ελεγκτικού οργάνου με σκοπό τον έλεγχο και διασταύρωση των λογιστικών σας βιβλίων καθώς και των λοιπών εργασιών μας, για την καλύτερη κατοχύρωσή σας.

B. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ

 1. Με την ανάληψη της εργασίας από εμάς γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι η ενημέρωση καθώς και η τήρηση του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, θα γίνεται από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, μηδενίζοντας έτσι τις όποιες πιθανότητες δημιουργίας ελεγκτικού προβλήματος από ΣΔΟΕ ή άλλο ελεγκτικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Με την έναρξη της συνεργασίας καταγραφή του αρχείου για τον καλύτερο κύκλο αρχειοθέτησης παραστατικών και λοιπών εντύπων και δηλώσεων.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

 1. Συνεργάτης των εξωτερικών εργασιών θα παραλαμβάνει από την επιχείρησή σας, τα παραστατικά προς ενημέρωση και στην συνέχεια θα σας επιστρέφονται σε ειδικό φάκελο με την ένδειξη «προς αρχειοθέτηση» κ.λ.π.
 2. Κάθε «ενημερωμένο» παραστατικό από τον Λογιστή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης φέρει την ένδειξη «ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ», προς αποφυγή λάθους.
 3. Κάθε έντυπο, λοιπό υλικό που χρήζει προσοχής, η αρχειοθέτησή του, θα φέρει επισυναπτόμενο έντυπο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, το οποίο στηριζόμενο στην καταγραφή των κλασέρ αρχείου του λογιστηρίου σας θα προτείνει τον ακριβή τρόπο αρχειοθέτησής του.
 4. Κάθε παραστατικό το οποίο χρήζει παρατήρησης (π.χ. ελλιπή στοιχεία, λάθος σύνολα) θα φέρει επισυναπτόμενο έντυπο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ το οποίο θα καταγράφει το πρόβλημα και αναλόγως θα προτείνει ενέργειες. Σε περίπτωση που η παρατήρηση δεν είναι απλής μορφής θα γίνεται τηλεφωνική σας ενημέρωση ή και παρουσία στον χώρο σας για ενημέρωσή σας και ολοκλήρωση του όλου θέματος.
 5. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του κάθε μήνα θα έχετε γραπτή ενημέρωση, για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ κ.λ.π), που πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.
 6. Ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα γραπτή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης (προσδιορισμός κερδών ή ζημίας), καθώς και φοροτεχνικές συμβουλές για το τρέχον έτος.
 7. Οι συναλλαγές της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες που απαιτείται να γίνονται με χρήση internet – αποστολή δηλώσεων σε Δ.Ο.Υ., κ.λ.π. – θα ολοκληρώνονται και θα αποστέλλονται από το τμήμα γραμματείας του γραφείου μας.

Δ. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ

 1. Το σύνολο των εργασιών σε Δ.Ο.Υ.
 2. Το σύνολο των εργασιών σε ΟΑΕΔ.
 3. Το σύνολο των εργασιών σε Επιθεώρηση Εργασίας.
 4. Το σύνολο των εργασιών σε ΙΚΑ.
 5. Το σύνολο των εργασιών σε Επικουρικό Ασφαλιστικό Ταμείο.
 6. Το σύνολο των εργασιών σε Επιμελητήριο.
 7. Το σύνολο των εργασιών σε ΓΕΜΗ.
 8. Πληρωμή Δημοτικών Τελών στον Δήμο.
 9. Το σύνολο των εργασιών σε Ταμείο Νομικών, Ταμείο Πρόνοιας, Νομαρχία, Εθνικό Τυπογραφείο.
 10. Αποστολή δηλώσεων συνολικά σε Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ μέσω διαδικτύου (internet).
 11. Το σύνολο των εργασιών σε ασφαλιστικό φορέα εταίρων (ΟΑΕΕ, κλπ).

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Τεχνολογιστική Μ. ΕΠΕ, εγγυάται για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών της.

Σε περίπτωση που εντός δύο μηνών, από την ημερομηνία ανάληψης των εργασιών μας, δεν έχετε λάβει ποιοτικές Υπηρεσίες ή δεν έχει τηρηθεί η κατατεθειμένη «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», στο σύνολό της ή σε επιμέρους σημεία και αποτέλεσμα αυτών επιθυμείτε τη διακοπή συνεργασίας.

Τότε :
Φέρουμε την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων του 50% των αμοιβών που έχουμε λάβει ή μας αναλογούν.

Η ως άνω εγγύηση αφορά την τήρηση Λογιστικών Βιβλίων ή εποπτεία Λογιστηρίου επιχειρήσεων και κατατίθεται στον πελάτη γραπτά πριν από την ανάληψη των εργασιών μας.

ΣΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνημμένα της οικονομικής προσφοράς συνεργασίας που θα λάβετε, θα σας καταθέσουμε δειγματοληπτικά μέρος του πελατολογίου μας, καθώς και ενδεικτικές Απόψεις πελατών μας.

Σε περίπτωση θέλησής σας για διασταύρωση πληροφοριών με κάποια επιχείρηση από τον συγκεκριμένο κατάλογο μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία μας για να σας δώσει τα τηλέφωνα που θα ζητήσετε.

Ζ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ :

 1. Από την έναρξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λαμβάνουμε γνώση. Που σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων που βάσει του νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε σχετικά (έλεγχος Σ.Δ.Ο.Ε., κ.λ.π.).
 2. Η παρούσα πρόταση συνεργασίας αφορά : Η ως άνω πρόταση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός του νομού της Αττικής. Για επιχειρήσεις εκτός του νομού Αττικής, η πρόταση διαμορφώνεται ανάλογα των αναγκών της επιχείρησης, καθώς και της δυνατότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε αποκλειστικά από μέρους μας, είτε σε συνάρτηση με συνεργαζόμενα προς την εταιρεία μας Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία, εντός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση.
 3. Όπως προαναφέραμε, αυτή είναι μια ενδεικτική πρόταση συνεργασίας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και αφού καταγράψουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, εντός τριών (3) ημερών θα σας καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας. Η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα σας καλύψει απόλυτα.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων