Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το νέο έγγραφο οδηγιών του Υπ. Ανάπτυξης, παρουσιάζει τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο 41158/2020 της 24/4/2020 του Υπ. Ανάπτυξης, με θέμα “Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση διαδικασιών για χρηματοδότηση δομών”.

Για να δείτε ο έγγραφο 41158/2020, πατήστε εδώ.