Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η άδεια ειδικού σκοπού συνδυάζεται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του υπ. Εργασίας με αρ. 17787/520 της 10/5/2020, με θέμα “Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)”.

Για να δείτε την απόφαση 17787/520, πατήστε εδώ.