Φ.Π.Α.Τεχνολογιστική | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Παρατείνεται έως 30/4/21 η δυνατότητα εμπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ 11/2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Α.1255/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5223/25-11-2020, με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5223 πατήστε εδώ.