Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης 120338/12.11.2020, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 73056/10-7-2020 (Β’ 2788) και 94965/11-9-2020 (Β’ 3876) κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τις 12 Ιανουαρίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ΚΥΑ 120338/12.11.2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4998/12.11.2020, με θέμα “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β ́ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απόφασης των Υπουρ-γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β ́ 1481)” (Β ́ 1837)» (Β ́ 2454).”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4998/12.11.2020 πατήστε εδώ.