Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας
Δίνονται μια σειρά από διευκρινήσεις για την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης ΕΦΚΑ σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παράτασης είναι η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας
Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 12 της 31/3/2020, με θέμα «Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών».


Για να δείτε την Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 12/2020, πατήστε εδώ.