Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρειων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. και είναι σε ισχύ δύο αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών σχετικά με παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ελεγκτικά κέντρα.

Οι αποφάσεις καταγράφουν αναλυτικά ποιους ΚΑΔ επιχειρήσεων αφορούν.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις δύο αποφάσεις :

  • Α.1006/2022 με θέμα “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)” και
  • Α.1007/2022 με θέμα “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). (ΦΕΚ Β 157/21/1/2022)”,

Όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 157 της 21/1/2022.


Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 157, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων