Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με την οποία δόθηκε παράταση έως 30/11/2020 για την καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 απαιτητών έως 31/5/2020.

Με την τροποποίηση που επήλθε ακυρώθηκε η σχετική παράγραφος που προέβλεπε ότι η παράταση αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β’ 949) και Α.1054/2020 (Β’ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

Με τη αλλαγή που έγινε προβλέπεται ότι υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα που προστέθηκε.

Επιπλέον, διαγράφηκαν ΚΑΔ, οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν χρήση της παράτασης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18045/576, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2029 της 28/5/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2029/2020, πατήστε εδώ.