Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρειων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. δυο ακόμη αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, οι οποίες αφορούν την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1109 και από την Απόφαση Αριθμ. Α.1110, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 2092/20-5-2021 με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2092/20-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων