Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. δύο νέες αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών που αφορούν την παράταση της προθεσμίας πληρωμής της δόσης Μαρτίου, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις και εργαζομένους όπως μας ενημερώνει η λογιστική εταιρεία η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1055, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1070/19-3-2021 με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), και την Απόφαση Αριθμ. Α.1056, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1071/19-3-2021 με θέμα ‘‘Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1070/19-3-2021 πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1071/19-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων