Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ που καταγράφεται  στην απόφαση του Υπ. Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής στην δόση του Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, καθώς και  ρυθμίσεων,  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα όπως πληροφορούμαστε από την λογιστική εταιρεία την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1029, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 617/ 17-2-2021 με θέμα ”Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 617/ 17-2-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων