Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικά γραφεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α. 1148, της 15/6/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2398/2020, με θέμα “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Για να δείτε την απόφαση Α. 1148, πατήστε εδώ.