Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστης online

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα ανάλογα συνοδευτικά στοιχεία, υποβάλλεται στην πλατφόρμα έως την 26η Ιουνίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση ΓΔΟΥ 138, της 22/6/2020, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2488/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020″.

Για να δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 138,/2020, πατήστε εδώ.